Bughea de Sus

Formulare tip

Reclamație administrativă
Cerere informație interes public
Asistență și protecție socială
DETALII

1. Acordarea venitului minim garantat, în condițiile legii 416/2001

Acte necesare

cerere tip și declarație;
copie act identitate solicitant (BI/CI), certificat căsătorie (dacă este cazul);
copie act identitate (BI/CI) soț/soție solicitant (dacă este cazul);
copie certificat naștere copii minori;
copie act identitate (BI/CI) cipii minori cu vârsta de peste 14 ani;
adeverință privind frecventarea cursurilor școlare de către copii (se reînnoiește o dată la 3 luni);
adeverință AJOFM din care să reiasă că solicitantul este în căutarea unui loc de muncă (se eliberează doar persoanelor apte de muncă*** și se reînnoiește o dată la 3 luni);
scutire medicală de la medicul specialist (dacă este cazul);
cupon alocație copii;
documente justificative ale veniturilor;
dosar cu șină;
*** persoana aptă de muncă: solicitantul cu vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta legala de pensionare, care nu are în îngrijire copii minori cu vârsta până în 7 ani și nu are probleme medicale care să împiedice angajarea sa în muncă.

Pentru anul 2017, venitul minim garantat în condițiile legii 416/2001 este de:

142 Ron pentru o persoană singură;
255 Ron pentru familiile formate din doua persoane;
357 Ron pentru familiile formate din trei persoane;
442 Ron pentru familiile formate din patru persoane;
527 Ron pentru familiile formate din cinci persoane;
37 Ron pentru fiecare altă persoană, peste numărul de cinci, care face parte din familie;

2. Alocația de susținere, în condițiile legii 277/2010

Acte și condiții necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei
Acte necesare

cerere tip și declarație;
copie act identitate (BI/CI) solicitant;
copie certificat căsătorie și BI/CI soț/soție solicitant, în cazul alocației complementare;
copie certificat naștere copii minori;
copie act identitate (BI/CI) copii minori, daca aceștia au vârsta de peste 14 ani;
dovada frecventării cursurilor școlare de zi de către copii (se reînnoiește o dată la 3 luni);
cupon alocație copii;
documente justificative ale veniturilor familiei;
dosar cu șină;
În anul 2010, venitul maxim pe membru de familie, pentru a putea beneficia de prevederile OUG 105/2003, este de 466 RON.

3. Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani

“Solicitantul trebuie să fi prestat activități salariate/asimilate acestora, în ultimele 12 luni dinaintea nașterii copilului.”

Acte necesare pentru obținerea indemnizației petru îngrijirea copilului până la 2 ani/ stimulent
Acte necesare

cerere tip;
adeverință tip; model adeverință venituri CIC;
decizia de suspendare a contractului individual de muncă în vederea creșterii copilului în vârstă de până la 2 ani;
copie act identitate (BI/CI) solicitant;
copie certificat căsătorie solicitant și BI/CI soț/sotie solicitant (daca este cazul);
copie certificat naștere copil;
dacă solicitantul este tatăl copilului, iar mama a obținut în ultimele 12 luni înaintea nașterii, venituri salariale/asimilate acestora, se va preventa adeverința de maternitate, eliberată de la locul de muncă al mamei; daca mama nu a lucrat și nici nu se găsește în vreuna din situațiile asimilate, adeverința de maternitate vă fi eliberată de CAS Ilfov;
dosar cu șină;
Sunt luate în calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizație creștere copil și următoarele perioade, în care solicitanții:

și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform Legii nr. 76/2002, modificată și completată;
au beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005; Exemplu:
concediul pentru incapacitate temporară de muncă;
concediul pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate că urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
concediul pentru îngrijirea copilului bolnav;
concediul de maternitate;
concediul pentru carantină;
concediul pentru risc maternal.
au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificată și completată, reglementează 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:

perioada în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale în baza legii pensiilor (concedii și indemnizații de asigurări sociale, respectiv pensia de invaliditate);
perioada în care persoana a urmat cursuri de zi și a absolvit o instituție de învățământ superior;
IMPORTANT
În vederea recunoașterii că perioada utilă pentru obținere concediu și indemnizație creștere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normală a studiilor și finalizate cu examen de licență sau de diplomă. Perioada astfel luată în calcul se referă numai la durata efectivă a cursurilor cuprinsă între ziua începerii și ziua terminării anului universitar, potrivit legii.

3. a satisfăcut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat ori, după caz, a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat.

au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare socială;
Este vorba despre asigurarea facultativă reglementată pentru persoanele care nu sunt cuprinse în categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificată și completată.

au beneficiat de indemnizație pentru creștere copil;
au beneficiat de pensii de invaliditate;
În raport cu cerințele locului de muncă și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este, în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 19/2000, modificată și completată:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, a capacității de autoservire, de auto-conducție sau de orientare spațială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce și de a se orienta spațial, fară ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.

Întrucât O.U.G. nr. 148/2005 nu stabilește restricții în ceea ce privește tipul de pensie de invaliditate redă vocație la solicitarea indemnizației/stimulentului pentru creșterea copilului, oricare dintre drepturile menționate vor putea fi utilizate în acest scop;

au beneficiat de concediu fară plată pentru formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;
În cazul concediului fară salariu acordat pentru formare și perfecționare profesională, prevederile art. 149 și urm. din Codul muncii, fac vorbire despre concediile de formare profesională și stabilesc un regim juridic distinct al concediilor fară salariu acordate în acest scop;

se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fară încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
Este vorba despre situația de suspendare a raporturilor de muncă din inițiativa angajatorului, reglementată de prevederile art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de țara noastră cu alte state;
se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor învățământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licență sau de diplomă, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare absolvirii;
În acest interval de timp, absolvenții nu au posibilitatea de a solicita indemnizație pentru șomaj, în conformitate cu prevederile legislației privind asigurările sociale
pentru șomaj.

2. Numărul nașterilor
Dreptul va putea fi solicitat numai pentru primele 3 nașteri. Prin naștere se înțelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii.

Numărul nașterilor va fi calculat începând cu data de 01.01.2006. Cu alte cuvinte, o persoană care a beneficiat de CCC și de indemnizație creștere copil pentru 3 copii anterior datei de 01.01.2006 va mai putea solicita acest drept pentru încă 3 copii, daca îndeplinește condițiile cerute de ordonanța de urgență.

În mod simetric, în cazul copiilor adoptați, încredințați în vederea adopției, dați în plasament sau pentru care s-a instituit tutela, preluarea acestora se echivalează cu numărul nașterilor.

De asemenea, în cazul în care copilul se naște mort sau moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate, la stabilirea celor 3 nașteri nu se ia în calcul și această situație.

În calculul celor 3 nașteri pentru care se pot solicita drepturile reglementate de O.U.G. nr. 148/2005 intră și nașterea care survine înainte de 31 decembrie 2005, dacă solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanță după data de 1 ianuarie 2006.

3. Plata
Atât indemnizația creștere copil cât și stimulentul se suportă din bugetul de stat, fiind plătit prin intermediul agențiilor județene pentru prestații sociale.

Plata se face ca urmare a deciziei directorului executiv al agențiilor județene pentru prestații sociale începând cu luna următoare aprobării cererii.
Plata se va face lunar prin mandat poștal sau prin virament bancar în contul personal al acesteia.

În măsura în care plata nu se face direct titularului dreptului la domiciliul acesteia, aceasta se va face la domiciliul:

reprezentantului legal;
mandatarului;
În acest sens, încă de la solicitarea drepturilor, care se face personal sau prin reprezentant legal, respectiv prin mandatar, dosarul va conține și documente din care să rezulte calitatea acestora.

Reprezentantul legal este persoana desemnată, potrivit legii, să reprezinte persoana lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile.

Mandatarul se împuternicește de către titular prin procură specială de către persoana îndreptățită.

De când se efectuează plata indemnizație creștere copil /stimulent?

1. Din ziua încetării acordării concediului și indemnizației de maternitate.

Plata la acest termen este condiționată de depunerea dosarului de solicitare a dreptului prevăzut de O.U.G. nr. 148/2005 în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare.

2. Cu data nașterii copilului, daca nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea concediului de maternitate.

Și în acest caz dreptul se acordă începând cu data nașterii copilului, în măsura în care cererea se depune în termen de 60 de zile lucrătoare de la acest moment.

Se asimilează momentului nașterii copilului:

data adopției;
data instituirii tutelei;
data plasamentului;
data încredințării;
3. De la data depunerii cererii, dacă nu au fost respectate termenele de depunere de 60 de zile lucrătoare.

Relația dintre cele două drepturi (indemnizația pentru creșterea copilului și stimulent) este de excludere reciprocă.

Astfel, plata indemnizației de creștere copil se suspendă de la data realizării veniturilor de natură profesională impozabile potrivit Codului fiscal, nascandu-se vocația la stimulent.

Evenimente care afectează acordarea drepturilor

1. Evenimente după a căror producere încetează acordarea indemnizația creștere copil /stimulent

împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
decesul copilului;
2. Evenimente care suspendă plata drepturilor

Evenimente care țin de calitatea personală a solicitantului pot genera suspendarea acordării drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005. În această categorie intră:

decesul titularului dreptului;
decăderea din drepturile părintești;
îndepărtarea tutorelui de la exercitarea tutelei;
neîndeplinirea condițiilor privind încredințarea copilului spre adopție;
neîndeplinirea condițiilor pentru menținerea plasamentului;
pierderea domiciliului sau reședinței din România;
neîndeplinirea condiției de a locui împreună;
neîndeplinirea condiției de a se ocupa de creșterea copilului;
executarea pedepsei privative de libertate mai mare de 30 de zile;
Suspendarea plății este generată și de alternanța indemnizație creștere copil cu stimulent.
Desi au condiții comune de acordare, cele două drepturi se exclud reciproc, atunci când este vorba despre plată.

Pe de o parte, atunci când se realizează venituri de natură profesională, titularul va beneficia de stimulent, indemnizația fiind suspendată. Pe de altă parte, încetarea efectivă a activității retribuite și reintrarea în concediu pentru creșterea copilului atrage suspendarea plății stimulentului.

Reluarea plății acestor drepturi se face la cerere, conform art. 12 alin. (5) și (6) din ordonanța de urgență.

În măsură în care intervin situații de natură să genereze suspendarea sau încetarea plății drepturilor prevăzute de ordonanță, beneficiarul are obligația de a comunica în scris primăriei modificarea intervenită.

Obligația de comunicare trebuie îndeplinită în termen de 15 zile lucrătoare de la data apariției situației ce trebuie notificată.

Comunicarea se transmite de către primărie agenției de prestații sociale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

În măsură în care intervine o situație de suspendare a acordării drepturilor legate de copilul în vârstă de până la 2/3 ani, aceleași drepturi vor putea fi solicitate de o altă persoană îndreptățită, spre exemplu celalalt părinte.

În acest caz, solicitantul trebuie să îndeplinească el însuși condițiile cerute de O.U.G. nr. 148/2005, invocând un drept personal. Momentul de la care se va acorda dreptul noului solicitant este data suspendării.

În acest caz, cererea va trebui depusă în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data suspendării plății. În cazul depășirii acestui termen, acordarea drepturilor se face de la data depunerii cererii.

4. Acordarea ajutorul de înmormântare

Acte necesare

cerere;
copie act identitate (BI/CI) solicitant;
copie certificat deces;
copie chitanțe fiscale privind plata cheltuielilor de înmormântare;
dovada faptului că decedatul nu beneficia de asigurări sociale (salariat/pensionar);
Ajutorul de înmormântare se acordă persoanei înscrise în facturile fiscale;

5. Acordarea alocației de stat

Documente necesare pentru acordarea aloctiei de stat

Cerere tip
Certificat naștere copil
Certificat căsătorie părinți
Carte identitate (buletin) / permis de ședere părinți
Declarație (daca părinții nu sunt căsătoriți)
Dosar șină

Stare civilă
DETALII

1. Încheierea căsătoriei

***NB:
Condiție obligatorie este ca unul dintre soți să aibă domiciliul/reședință valabila minim 3 luni în comună.
Se depun cu 10 zile înainte de oficierea căsătoriei

Acte necesare

certificat naștere soț și sotie (original și copie);
act de identitate (BI/CI) soț și sotie (original și copie);
hotărâre judecătorească de divorț (dacă este cazul);
certificat deces soț/sotie anterior (dacă este cazul);
analize prenupțiale (valabile 14 zile de la eliberare);
declarația-tip privind numele pe care soții urmează a-l purat în căsătorie;
declarația-tip privind lipsa impedimentelor legale la căsătorie;
timbru fiscal 2 lei pentru fiecare soț;

2. Înregistrarea morții și eliberarea certificatului de deces

***NB:
se depun în termen de 3 zile de la deces

Acte necesare

certificat constatator al morții;
act identitate original (BI/CI) al persoanei decedate;
certificat căsătorie al persoanei decedate (după caz);
din a 4-a zi de la deces, pentru înregistrarea tardiva a decesului/cadavru neidentificat, se vă depune aprobarea Parchetului de pe lângă judecătorie;

3. Eliberarea livretului de familiei persoanelor care nu l-au primit cu ocazia oficierii căsătoriei/persoanelor necăsătorite, cu copii

Acte necesare

cerere tip;
copie act identitate (BI/CI) și certificat naștere solicitant;
copie act identitate (BI/CI) și certificat naștere soț/sotie solicitant, după caz;
copie certificate naștere copii minori;
copie hotărâre judecătorească divorț (după caz);
copie hotărâre judecătorească încredințare minori (după caz);
dosar cu șină;

Fiscale
Registru agricol
DETALII

Orice proprietar al unui imobil situat în comună , compus din clădire și/sau teren, are obligația legală de a-l înscrie în registrul Agricol al localității, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate.

1. Acte necesare înscrierii unui imobil în registrul agricol

Persoane fizice

cerere tip;
copie act proprietate imobil;
copie cadastru și încheiere intabulare imobil în CF;
copie act identitate (BI/CI) proprietar;
procură împuternicit (după caz);
copie act identitate (BI/CI) împuternicit (după caz);
copii ale actelor de identitate (certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani) ale tuturor membrilor gospodăriei;
Persoane juridice

cerere tip;
copie certificat înmatriculare Registrul Comerțului;
copie CIF;
copie act proprietate imobil;
copie cadastru și încheiere de intabulare a imobilului în CF;
delegație împuternicit;
copie act identitate (BI/CI) împuternicit;

2. Acte necesare eliberării adeverinței în vederea stabilirii domiciliului/reședinței în comună

Pentru proprietarii de imobile situate în localitate

cerere;
referat vizat de către serviciul de taxe și impozite (poate fi ridicat de la sediul acestuia);
Pentru persoanele care nu dețin în proprietate imobile pe raza localității

cerere tip, completată de către proprietarul imobilului unde urmeza a fi luați în spatiu;
copie contract închiriere/comodat;
copie act identitate (BI/CI) al persoanei ce urmează a-și stabili domiciliul/reședința în localitate;

3. Constatarea dreptului de proprietate privata pentru un imobil aflat în intravilan, prin emiterea ordinului prefectului

În conformitate cu prevederile art. 23 și 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care la data de 01.01.1990 dețineau în proprietate un imobil compus din casa și teren intravilan, pentru care nu posedă act de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate eliberat în condițiile legii 18/1991, etc), pot solicita emiterea Ordinului Prefectului, pentru constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză.
Proprietarii imobilului în cauză, la data de 01.01.1990 sau, după caz, moștenitorii acestora, vor depune un dosar care va conține:

cerere pentru constatarea dreptului de proprietate;
copii acte stare civilă (BI/CI) solicitant;
copie certificat moștenitor (după caz);
schiță cadastrală a imobilului, executată de un expert autorizat;
extras Registrul posesorilor 1990 și Registrul agricol 1986-1990 (se obțin de la primărie);
declarația vecinilor că nu există litigii referitoare la întinderea dreptului de proprietate;
declarație a solicitantului, dată în fața secretarului comunei, din care să reiasă că este de acord cu suprafața găsită la măsurători și că suprafața solicitată nu a mai fost reconstituită;
extras din planul cadastral al intravilanului unde se afla imobilul solicitat (se obține de la primărie);
istoric de rol fiscal, din care să reiasă adresa actuală a imobilului pentru care se solicită emiterea Ordinului Prefectului;
Ordinul Prefectului va fi emis pe numele solicitantului, nu al defuncților.

4.Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Cerere
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Plan de încadrare în zonă
Documentație cadastrală (copie)
Extras de carte funciară pentru informare actualizat
Dovada achitării taxei

5.Acte necesare pentru obținere număr poștal (imobile neintabulate)

Cerere
Act de identitate (copie)
Plan de încadrare în zonă
Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare în folosință / Contract de concesiune – după caz, (copie)

6.Acte necesare pentru atribuire număr poștal (imobile intabulate)

Cerere
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Plan de încadrare în zona
Plan de situație pe suport topografic vizat OCPI, inventarul de coordonate
Extras de carte funciară pentru informare actualizat

7.Acte necesare pentru rezervare număr poștal (imobile neintabulate)

Cerere
Act de identitate (copie)
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație pe suport topografic, inventarul de coordonate
Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare în folosință / Contract de concesiune – după caz, (copie)

8.Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Cerere
Act de identitate (copie)
Act de proprietate (copie)
Adeverință de la Asociația de Proprietari (cu denumirea blocului și adresa conform evidențelor asociației)
Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă (Biroul Impozite și Taxe Locale ) – 9 lei

Formulare cadastru
Urbanism
DETALII

1. Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare

cerere tip (model cerere emitere CU / model cerere prelungire CU);
plan de situație 1:500; 1:2000;
copie a actului de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, etc.);
copie cadastru și încheierea de intabulare a terenului în CF;
dovada plății taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

2. Emiterea autorizației de construire

Acte necesare

cerere tip (model cerere emitere AC / model cerere prelungire AC);
copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului;
copie fișa cadastrală și încheierea de intabulare a imobilului în CF;
copie certificat urbanism;
proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, inclusiv referatele de verificare (două exemplare);
dovada plații taxei de emitere a autorizației de construire;
declarația pe proprie răspundere că nu există litigii asupra imobilului;
dovada achitării taxelor legale la filiera OAR și de luare în evidență a proiectului pentru autorizare;
avizele și acordurile legale necesare, planurile anexe vizate de către emitent, nominalizate în certificatul de urbanism;
deviz estimativ al lucrării;
lista cu semnăturile proiectanților;
referate de verificare;
memoriu de arhitectură;
memoriu de rezistență;
memoriu tehnic de instalații;

3. Emiterea Autorizației de desfintare

Acte necesare

cerere tip;
certificatul de urbanism (copie);
copie legalizată a actului de proprietate asupra imobilului;
copii după fișa cadastrală și încheierea de intabulare a imobilului în CF;
declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului (construcție și teren);
certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie);
avizele și acordurile pbtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (copie).
memoriu justificativ;
lista semnături proiectanți;
fotografii;
dovada plății taxei de emitere a autorizației de desființare (copie);
planuri de încadrare în zona 1:200, 1:1000;
releveul construcției ce urmează a fi desființată (scara 1:50 sau 1:100);
planuri fațade;
plan niveluri;
plan acoperiș;

4. Eliberarea procesului verbal de recepție a lucrării

Acte necesare

cerere;
copie autorizație construire;
memoriu tehnic de terminare a lucrărilor, semnat și ștampilat de arhitect (se menționează suprafețele);
copie anunț începere a lucrărilor;
copie balanță de verificare;
fotografii situație existentă;
planuri fațade vizate spre neschimbare;

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
BUGHEA DE SUS VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Bughea de Sus
chevron-downchevron-rightarrow-right Sari la conținut